Wielu moich byłych studentów pełni teraz ważne funkcje publiczne i w sektorze prywatnym. Jeden z nich jest ważnym dyrektorem w ważnym ministerstwie, podesłał mi mailem fragment dokumentu szykowanego na Radę Ministrów, z oczywistych względów pomijam adresata i twórcę pisma, poniżej kluczowy fragment:

[…]

W związku z rosnącym ryzykiem przekroczenia przez dług publiczny według kryteriów stosowanych przez Eurostat poziomu 60 procent PKB proponuje się podjęcie następujących działań:

  • jednorazowe ograniczenie liczby etatów w administracji publicznej o 5 procent, i potem corocznie o jeden procent rocznie
  • jednorazowe obniżenie maksymalnej emerytury do 90 procent średniego wynagrodzenia i wprowadzenie od 2014 roku pełnej rewaloryzacji kwotowej, o 50 złotych rocznie dla wszystkich emerytur
  • wprowadzenie kryterium dochodowego przy wypłacie dowolnego świadczenia z sektora finansów publicznych. Wyjątkiem ma być refundacja leków w przypadkach chorób przewlekłych. Proponuje się wprowadzenie schodkowej utraty uprawnień do świadczeń, przy czym całkowite pozbawienie takiego prawa następowałoby gdy dochody brutto PIT na osobę w rodzinie przekraczały w poprzednim roku wartość średniego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw.
  • zgłoszenie poprawki do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach której ustala się minimalny wiek uprawniający do emerytury na 65 lat, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet
  • wprowadzenie do polskiego prawa zasady domyślnego kończenia finansowania zadań w sektorze finansów publicznych na koniec każdego roku kalendarzowego. Ponowne uruchomienie finansowania następowałoby wyłącznie w ramach otwartego konkursu w Internecie, w ramach którego jednostka administracji publicznej ogłasza zakres przewidywanych usług i/lub parametry towarów, które chce otrzymać, wraz z maksymalnym przewidywanym budżetem. To podejście ma dotyczyć usług zewnętrznych i wewnętrznych. W tych konkursach preferowana byłaby innowacyjność rozwiązań, a w drugiej kolejności cena.
  • całkowita likwidacja OFE, z czego kwota około 100 mld złotych ulokowana w akcjach firm zostałaby przeznaczona na fundusz wspierający proces międzynarodowej ekspansji polskich firm, kwota 150 mld złotych w obligacjach po umorzeniu obniży dług publiczny polski do około 47 procent PKB, a 22 mld złotych na lokatach bankowych zostaną wykorzystane jako jednorazowe obniżenie deficytu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • obniżenie składki ZUS, skala obniżki wymaga dalszych szacunków, i musi być ponownie skalibrowana po roku

Szacuje się, że podjęcie tych działań doprowadzi do silnego i trwałego obniżenia poziomu długu publicznego. Jego poziom wyjściowy według metodologii Eurostatu będzie wynosił 47 procent PKB, ale jednocześnie silne obniżenie wydatków spowoduje uzyskanie równowagi finansach publicznych. Proponowane działania będą miały neutralny do lekko negatywnego wpływ na PKB Polski w pierwszym roku, i silnie pozytywny wpływ począwszy od drugiego roku z powodu skoncentrowania oszczędności w grupach społecznych, które ograniczą konsumpcję i inwestycje w bardzo małych zakresie, przy jednoczesnej odbudowie inwestycji z powodu wzrostu zaufania i wzrostu zatrudnienia z powodu obniżenia kosztów pracy. Można się spodziewać silnych protestów zorganizowanych przez wpływowe grupy nacisku, należy się do tego przygotować i im przeciwdziałać konsekwentną i przemyślaną kampanią informacyjną.

[…]

No, no. Czyżby w końcu w rządzie dostrzegli że bez zdecydowanych działań pod koniec tej dekady czeka nas bankructwo z powodu olbrzymich kosztów starzenia się społeczeństwa. Jestem pod wrażeniem. Ciekawe jak te działania zostaną przyjęte przez media.