Po chwilowej poprawie powrócił trend spadkowy w koniunkturze w Polsce. Według GUS koniunktura konsumencka w czerwcu jest taka sama jak w maju, ale wskaźnik wyprzedzający koniunktury się obniżył. Spadają wszystkie wskaźniki koniunktury w firmach, w ujęciu rok do roku i w większości też miesiąc do miesiąca. Ożywienie widać już na horyzoncie, twierdzą niektórzy ekonomiści. Zgadzam się pod warunkiem że przyjmie się definicję horyzontu jak ze znanego w słusznie minionym ustroju kawału: jest to linia która oddala się w miarę zbliżania. W kawale towarzysz widział dobrobyt na horyzoncie.

Poniżej synteza obrazkowa:

I komunikat GUS:

 

Ogólny klimat koniunktury w  przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest bardziej pesymistycznie  niż w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Bieżący portfel zamówień jest ograniczany w nieco większym stopniu niż w maju. Zmniejszana jest bieżąca produkcja. Odpowiednie prognozy są korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych w poprzednim miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w maju, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiego pogorszenia. Ceny  wyrobów przemysłowych mogą spadać.

 Ogólny klimat koniunktury w  budownictwie  oceniany jest w czerwcu pesymistycznie, podobnie jak w maju i  gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzynastu lat. Utrzymują się negatywne oceny bieżącego portfela  zamówień. Bieżąca produkcja budowlano – montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są nieznacznie mniej  niekorzystnie niż w maju. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne i nieco gorsze od prognoz formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano – montażowych zbliżony do  zapowiadanego w maju.

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w  handlu hurtowym  utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, lecz  oceny te są gorsze niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Przedsiębiorcy odnotowują nieznaczne zwiększenie sprzedaży. Odpowiednie prognozy są korzystne, choć gorsze od formułowanych w maju. Oceny sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do sygnalizowanych miesiąc wcześniej. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się nieco pogorszyć. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego przed miesiącem.

 Ogólny klimat koniunktury w  handlu detalicznym  oceniany jest nieco bardziej pesymistycznie niż w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane  są niekorzystnie, podobnie jak w maju. Odpowiednie przewidywania są negatywne i gorsze od prognoz sprzed  miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą  rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w maju.