Wczoraj na seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów w siedzibie NBP dyskutowaliśmy z zmianach do których dojrzał rynek funduszy, a w szczególności rynek fuduszy emerytalnych.

Większość uczestników zgodziła się, że rynek potrzebuje zmian, i że te zmiany powinny następować stopniowo. Jest pilna potrzeba zmiany sposobu zarządzania ryzykiem finansowym, szczególnie w odniesieniu do Strategicznej Alokacji Aktywów (SAA). Trzeba doprowadzić do powstania globalnego budżetu ryzyka, który obejmowałny ryzyko rynkowe (zmienności stóp zwrotu), ryzyko kredytowe i ryzyko płynności. To ostatnie ryzyko było postrzegane w dyskusji jako szczególnie istotne, gdy ponad 30% zaangażowania OFE w akcje jest ulokowane tylko w 4 spółkach, a wyjście OFE z wielu spółek zajęłoby przy typowym obrocie ponad 100 sesji giełdowych.

Pewne kontrowersje wzbudziła moja poropozycja powołania Rady ds. Inwestycji Funduszy Emerytalnych (RIFE). Wydaje mi się, że te kontrowersje wynikają z niezbyt precyzyjnego opisania tej propozycji. Po prostu obecny proces ustalania SAA dla OFE jest nieprofesjonalny i musi ulec zmianie. Nawet nie mówi się o SAA, tylko o limitach inwestycyjnych, nie ma ustalonych żadnych benchmarków dla głównych kategorii aktywów. Nie ma żadnej dyskusji jak alokacje w ramach SAA powinny się zmieniać wskutek zmieniających się rynków finansowych (rosnącego udziału w indeksach danych rynków). Nie ma żadnej dyskusji w ramach SAA o optymalizacji portfela, o umożliwieniu wykorzystania instrumentów pochodnych (zarówno do zabezpieczania pozycji, jak i do aktywnego zarządzania w ramach Taktycznej Alokacji Aktywów – TAA, bo często implementacja danego “view” jest znacznie tańsza na rynku instrumentów pochodnych niż na rynku kasowym, na rynkach pochodnych jest też łatwy dostęp do tak bardzo potrzebnej płynności).

Uważam, że powstanie takiej Rady przy KNF doprowadziłoby w krótkim czasie do radykalnego wzrostu profesjonalizmu dyskusji, która dotyczy 13 milionów Polaków i ich przyszłych emerytur. Bo na razie dyskusja jest propagandowo-partiotyczno-populistyczna. Wczorajsze seminarium było na bardzo dobrym merytorycznym poziomie i powinno dać początek profesjonalnej dyskusji na temat strategicznej alokacji aktywów dla OFE.