Zarząd NBP przekazał poniższy komunikat w związku z rezygnacją wiceprezesa Jerzego Pruskiego (jest na stronie www.nbp.pl).

Od siebie dodam, że oświadczenie Jerzego Pruskiego, które towarzyszyło rezygnacji zawiera pomówienia, oraz wiele faktów które nigy nie miały miejsca. Ponadto, wiceprezes Pruski “zapomiał” dodać w swoim oświadczeniu, że kontestowana przez niego od samego początku strategia zarządzania rezerwami dewizowymi realizowana przez mój zespół przyniosła krajowi dodatkowy miliard dolarów. Ta kwota byłaby jeszcze większa, gdyby w 2006 roku zaakceptowano wszystkie przedkładane przeze mnie propozycje.

Komunikat poniżej:

“W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji wiceprezesa – pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego i członka Zarządu NBP przez Jerzego Pruskiego, oświadczamy, co następuje:

Wiceprezes Jerzy Pruski jako jedyny z członków Zarządu NBP był przeciwny wprowadzeniu przyjętym przez Zarząd regulacjom prowadzącym do poprawy zarządzania bankiem i większego upodmiotowienia członków Zarządu. Te inicjatywy, oraz inne działania Prezesa i Zarządu NBP, były stale kwestionowane przez wiceprezesa – pierwszego zastępcę Prezesa NBP. Jako jedyny nie zgadzał się z przyjętymi przez Zarząd wewnętrznymi regulacjami, które prowadziły do poprawy organizacji zarządzania Narodowym Bankiem Polskim, twierdząc, że są niezgodne z ustawą o NBP. Oświadczamy, że regulacje te są zgodne z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego, rekomendowanymi przez międzynarodowe instytucje finansowe. Zarząd jest także w posiadaniu opinii prawnych, przygotowanych przez wybitnych polskich konstytucjonalistów, w pełni potwierdzających zgodność z prawem podjętych przez Zarząd NBP decyzji.

W minionym roku w Narodowym Banku Polskim podjęte zostały inicjatywy organizacyjne, mające na celu unowocześnienie banku i uczynienie go jednym z wiodących pod względem efektywności banków w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Między innymi, poprzez utworzenie Instytutu Ekonomicznego, zreformowane zostały funkcje analityczno-badawcze banku. Stworzenie Instytutu Ekonomicznego przyczyni się do rozwoju badań ekonomicznych i zwiększenia jakości analiz opracowanych w NBP. Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zarządzania strategicznego. Jerzy Pruski był jedynym członkiem Zarządu, który głosował przeciwko reformie pionu analityczno-badawczego banku.

Wbrew twierdzeniom wiceprezesa Pruskiego, członkowie Zarządu posiadają pełną swobodę wypowiedzi.

Uzasadnienie, przedstawione w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez wiceprezesa – pierwszego zastępcę Prezesa NBP, bezpodstawnie podważa autorytet i prestiż pozostałych członków Zarządu oraz godzi w dobre imię Narodowego Banku Polskiego.