Poszukuję pracownika naukowego polskiej uczelni specjalizującego się w dziedzinie systemów rozrachunku papierów wartościowych do współpracy przy projekcie, który w zarysie jest przedstawiony poniżej. Osobę zainteresowaną proszę o dopisanie komentarza ze swoim adresem emailowym.

Ewolucja polskich systemów rozrachunku papierów wartościowych na tle kierunków rozwoju infrastruktury depozytowo-rozliczeniowo- rozrachunkowej

w Unii Europejskiej

I. Wstęp

 1. Cel opracowania.

1) Edukacyjny

a) rozpowszechnianie wiedzy nt. funkcjonowania infrastruktury rynku kapitałowego, a w szczególności instytucji zajmujących się rozliczaniem i rozrachunkiem papierów wartościowych.

b) rozpowszechnianie wiedzy nt. roli banków centralnych w rozliczeniach i rozrachunku transakcji na papierach wartościowych,

c) rozpowszechnianie wiedzy nt. ewolucji polskich systemów rozrachunku papierów wartościowych na tle przemian zachodzących na rynku Unii Europejskiej

2) Podjęcie próby określenia kierunków rozwoju polskich systemów rozrachunku papierów wartościowych, co może okazać się pomocne dla uczestników rynku w planowaniu ich kierunków rozwoju.

3) Promowanie efektywności i bezpieczeństwa rozrachunku transakcji na papierach wartościowych.

4) Stymulowanie dyskusji na temat przyszłości infrastruktury rynku kapitałowego.

 1. Struktura opracowania.

II. Infrastruktura rynku kapitałowego od strony definicyjnej

 1. Emisja papierów wartościowych.
 2. Rejestracja/deponowanie papierów wartościowych.
 3. Zawieranie transakcji:
 4. Rozliczenia
 5. Rozrachunek

III. Uczestnicy rynku kapitałowego i ich rola

 1. Inwestorzy

 2. Firmy inwestycyjne,

 3. Banki,

 4. Operatorzy platform obrotu

 5. Depozyty papierów wartościowych,

 6. Centralni kontrpartnerzy

IV. Rola banków centralnych w zakresie systemów rozrachunku papierów wartościowych

 1. Nadzorca,
 2. Właściciel/operator,
 3. Użytkownik,
 4. Dostarczyciel usług.

V. Infrastruktura w zakresie deponowania, rozliczeń i rozrachunku w Unii Europejskiej – rys historyczny i stan obecny

 1. Historia powstawania i funkcjonowania centralnych depozytów papierów wartościowych w krajach UE.
 2. Historia powstawania i funkcjonowania międzynarodowych centralnych depozytów papierów wartościowych w krajach UE.
 3. Historia powstawania i funkcjonowania centralnych kontrpartnerów w krajach UE.
 4. Procesy konsolidacyjne w ostatnich 10 latach.

VI. Infrastruktura w zakresie deponowania, rozliczeń i rozrachunku w Polsce – rys historyczny i stan obecny

 1. Historia powstania i funkcjonowania KDPW.
 2. Historia powstania i funkcjonowania RPW

VII. Rola banków centralnych w zakresie systemów rozrachunku papierów wartościowych – kierunki zmian

 1. Przejęcie nadzoru właścicielskiego w nadzór systemowy.
 2. CCBM.
 3. TARGET2.
 4. Działania EBC.

VIII. Inicjatywy różnych gremiów międzynarodowych, a w szczególności unijnych w zakresie integracji modelu infrastruktury depozytowo-rozliczeniowo- rozrachunkowej w UE.

 1. Komisja Europejska:
 2. CPSS-IOSCO,
 3. ESCB-CESR,
 4. Inne: G-30, ISSA, ECSDA, EACH.

IX. Infrastruktura w zakresie deponowania, rozliczeń i rozrachunku w Unii Europejskiej – przewidywane kierunki rozwoju

 1. Rodzaje konsolidacji: pionowa i pozioma.
 2. Relacje między depozytami krajowymi a depozytami międzynarodowymi oraz bankami depozytariuszami – interesy poszczególnych graczy.
 3. Tendencje w zakresie zmian struktury akcjonariatu – konflikt interesów poszczególnych uczestników rynku kapitałowego.
 4. Scenariusze docelowego modelu infrastruktury depozytowo-rozliczeniowo- depozytowej w UE.

X. Infrastruktura w zakresie deponowania, rozliczeń i rozrachunku w Polsce – przewidywane kierunki rozwoju.

 1. Agenda Warsaw City 2010
 2. Strategia rozwoju KDPW 2005-2010:
 3. RPW – plany na przyszłość
 4. Długofalowa polityka NBP w zakresie systemów rozrachunku papierów wartościowych:

XI. Podsumowanie i wnioski